• 608 775 582
  • PO-PÁ: 8:00-18:00
  •  

OBJEDNEJTE SI VČAS NEJLEPŠÍ TERMÍNY A CHATY.

Při platbě využijte příspěvek od zaměstnavatele, benefity nebo kartu Sphere.

 

Obchodní podmínky ZARS

 

1 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Zprostředkovatel:

Firma: ING. TUZA s.r.o. 

IČO: 278 10 071

sídlo: Jičínská 543, 742 58 Příbor

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52421

(dále jen „zprostředkovatel“)

Adresa pro elektronickou komunikaci: info-zars@email.cz 

Telefonní číslo: +420 608 775 582 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod.)

 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Zprostředkovatel je provozovatelem internetového portálu https://zars.cz (dále jen „portál“), prostřednictvím kterého nabízí fyzickým a právnickým osobám (dále jen „zákazníci“ či jednotlivě „zákazník“) zprostředkování krátkodobého přechodného nájmu (dále jen „ubytování“) chat, chalup a jiných rekreačních objektů (dále jen „nemovitosti“) ve vlastnictví osob odlišných od zprostředkovatele (dále jen „vlastníci“ či jednotlivě „vlastník“). 

2.2 Tyto všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zprostředkováním ubytování v nemovitostech pro zákazníka, tj. zprostředkování uzavření smlouvy o ubytování mezi zákazníkem a vlastníkem, jejímž předmětem bude závazek vlastníka poskytnout zákazníkovi ubytování a závazek zákazníka za to zaplatit cenu (dále jen „smlouva o ubytování“), to vše prostřednictvím portálu. 

2.3 Smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem se řídí podmínkami zprostředkovatelské smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu (dále jen „zprostředkovatelská smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek zprostředkovatele zprostředkovat zákazníkovi ubytování v zákazníkem vybrané nemovitosti, tj. uzavření smlouvy o ubytování. 

2.4 Práva a povinnosti vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy se řídí těmito podmínkami a v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí zejména § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.5 Práva a povinnosti ze smlouvy o ubytování se řídí individuálními smluvními podmínkami sjednanými mezi zákazníkem a vlastníkem (např. ubytovacím řádem vlastníka), a nejsou-li takové individuální smluvní podmínky sjednány, řídí se zejména § 2326 a násl. občanského zákoníku. Zákazník je však vždy povinen plnit minimálně povinnosti dle těchto podmínek.

2.6 Tyto podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.

2.7 Kde se v těchto podmínkách odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto podmínek.

2.8 Tyto podmínky jsou nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy. 

 

3 REZERVACE UBYTOVÁNÍ

3.1 Vybranou nemovitosti a termín ubytování si zákazník může před objednáním ubytování bezplatně rezervovat, a to telefonicky nebo e-mailem u zprostředkovatele (viz odst. 1.1), a to maximálně na 3 pracovní dny. 

3.2 Po dobu rezervace nebude zprostředkovatel nabízet ubytování v nemovitosti v zákazníkem rezervovaném termínu dalším zájemcům o ubytování.

3.3 Uplynutím doby dle odst. 3.1 rezervace automaticky zaniká.

 

4 OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ

4.1 Zprostředkovatelská smlouva a smlouva o ubytování (dále společně je „smlouvy“) jsou uzavírány na základě objednávky ubytování ze strany zákazníka. Objednávku ubytování provádí zákazník prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na portálu. Jednotlivé kroky vedoucí k objednání ubytování jsou uvedeny v odst. 4.4.

4.2 Po odeslání objednávky (obvykle do několika hodin po odeslání objednávky) zákazník obdrží „Potvrzení objednávky – výzva k zaplacení“ (dále jen „potvrzení objednávky“), nebo zrušení objednávky, není-li vybraný termín ubytování volný anebo nemůže-li vlastník poskytnout zákazníkovi požadované ubytování (dále jen „zrušení objednávky“). Zprostředkovatel je oprávněn zrušit objednávku i bez uvedení důvodu. Zrušením objednávky nemá zákazník právo na jakoukoli náhradu.

4.3 Smlouvy jsou uzavřeny okamžikem, kdy zákazník obdrží od zprostředkovatele potvrzení objednávky. 

4.4 Jednotlivé kroky vedoucí k objednání ubytování (uzavření smluv) jsou následující:

    (i) výběr nemovitosti a kliknutí na žluté tlačítko „Více o objektu“ uvedené u vybrané nemovitosti;

    (ii) seznámení se s podmínkami ubytování vybrané nemovitosti uvedenými v prezentaci nemovitosti na portálu a následné kliknutí na žluté tlačítko „Vybrat termín“;

    (iii) výběr volného termínu ubytování a následné kliknutí na zelené tlačítko „Objednat týdenní a delší pobyt“ nebo zelený text „Objednat kratší pobyt“ (je-li tento text u vybrané nemovitosti k dispozici);

    (iv) vyplnění objednávkového formuláře, v jehož rámci zákazník provede:

        a. (1/5 – Pobyt): výběr konkrétního termínu ubytování (je-li dostupné více možností);

        b. (2/5 – Kontaktní informace): vyplnění kontaktních informací o zákazníkovi (jméno a příjmení, e-mail, telefon, město, PSČ a rok narození);

        c. (3/5 – Kolik vás bude): vyplnění informací o počtu ubytovaných (celkový počet ubytovaných, počet dospělých, počet děti od 4 do 18 let včetně a počet dětí do 3 let);

        d. (4/5 – Doplňující informace): vyplnění doplňujících informací; a

        e. (5/5 – Odeslání objednávky): vyplnění kontrolního čísla, které je výsledkem zobrazeného matematického příkladu (např. „kolik je 7+2“), seznámení se s těmito všeobecnými podmínkami pro zákazníky, udělení souhlasu s těmito podmínkami a následné odeslání objednávky.

    (v) před odeslání objednávky má zákazník možnost opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;

    (vi) odeslání objednávky zákazník provede kliknutím na žluté tlačítko „Odeslat objednávku“ v rámci kroku „5/5 – Odeslání objednávky“ po vyplnění všech údajů dle bodu (iv) výše. Kliknutím na uvedené tlačítko je odeslána závazná objednávka ubytování ze strany zákazníka.

    (i) obdržení potvrzení objednávky (= uzavření smluv), nebo zrušení objednávky (= zákazník nemá právo na ubytování).

4.5 Zákazník bere na vědomí, že zprostředkovatelská smlouva může být v některých případech uzavřena mezi zákazníkem a společností Dovolená hezky česky s.r.o., IČO: 077 97 788, se sídlem Jičínská 543, 742 58 Příbor, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77257 (dále jen „DHČ“). V takovém případě bude společnost DHČ identifikována v potvrzení objednávky. Zprostředkovatelská smlouva mezi zákazníkem a společnosti DHČ se bude řídit těmito podmínkami. 

4.6 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, které zákazník využívá.

4.7 Veškeré nabídky nemovitostí umístěné na portálu jsou nezávazné a zprostředkovatel není povinen zprostředkovat zákazníkovi uzavření smlouvy o ubytování ohledně těchto nemovitostí. 

4.8 Nabídka nemovitostí na portálu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu adresovanou zákazníkovi k zaslání závazného návrhu (objednávky) na zprostředkování ubytování, resp. uzavření smlouvy o ubytování ohledně zákazníkem vybrané nemovitosti.

4.9 V případě, že po odeslání objednávky zákazník zjistí jakoukoli chybu v objednávce, je povinen o tom neprodleně zprostředkovatele upozornit. Na základě upozornění zprostředkovatel objednávku opraví.

 

5 ODSTOUPENÍ OD SMLUV

5.1 Odesláním objednávky zákazník výslovně souhlasí s tím, aby zprostředkování ubytování ze strany zprostředkovatele na základně zprostředkovatelské smlouvy bylo provedeno před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy. V takovém případě zákazník nemá dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit.

5.2 Zákazník je oprávněn od smlouvy o ubytování kdykoli odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování je zákazník povinen zaplatit poplatky dle čl. 8 (Stornovací podmínky).

 

6 CENA UBYTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 V ceně ubytování je zahrnuto poskytnutí ubytování v rozsahu vybavení nemovitosti uvedeného vlastníkem v prezentaci nemovitosti na portálu, není-li výslovně uvedeno jinak (např. poplatek za zapůjčení kol apod.). 

6.2 V ceně ubytování není zahrnuto cestovní, úrazové, majetkové či jakékoli jiné pojištění, náklady na dopravu a parkování, místní poplatek z pobytu, poplatek za ubytování domácího zvířete, cena spotřebované elektrické energie a plynu, případné další poplatky splatné na místě, není-li v prezentaci nemovitosti na portálu výslovně uvedeno jinak. 

6.3 Zákazník je povinen zaplatit cenu ubytování předem ve formě zálohy (dále jen „záloha“). 

6.4 Platbu zálohy vlastníkovi provádí zákazník prostřednictvím zprostředkovatele. 

6.5 Záloha je splatná následovně:

6.5.1 Při objednání ubytování ve lhůtě kratší než 50 dnů před začátkem ubytování je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 100 % ceny ubytování, a to nejpozději do 3 dnů po doručení potvrzení objednávky. 

6.5.2 Při objednání ubytování ve lhůtě delší než 50 dnů před začátkem ubytování je platba zálohy rozdělena na 2 stejné části tak, že (i) první část zálohy ve výši 50 % ceny ubytování je zákazník povinen zaplatit k rukám zprostředkovatele do 3 dnů po doručení potvrzení objednávky a (ii) druhou část zálohy ve výší zbývajících 50 % ceny ubytování je zákazník povinen zaplatit k rukám zprostředkovatele nejpozději 40 dnů před začátkem ubytování. 

6.6 Termíny jednotlivých plateb zálohy jsou též uvedeny v potvrzení objednávky. 

6.7 V případě prodlení zákazníka se zaplacením zálohy (kterékoli její části) má zprostředkovatel právo ubytování bez jakékoli náhrady zrušit s tím, že v takovém případě je zákazník povinen zaplatit poplatky dle čl. 8 (Stornovací podmínky). 

6.8 Odměnu zprostředkovatele ze zprostředkování ubytování hradí zákazník. Odměna zprostředkovatele je součástí ceny ubytování. 

 

7 POUKAZ K POBYTU A PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

7.1 Po úhradě zálohy ve výši 100 % ceny ubytování zákazník obdrží od zprostředkovatele poukaz k pobytu (dále jen „poukaz“), kterým se prokáže vlastníkovi při začátku ubytování. Zákazník je povinen si pečlivě překontrolovat vystavený poukaz a na případně chyby či nedostatky obratem zprostředkovatele upozornit; na pozdější reklamace poukazu nebude brána zřetel. 

7.2 Začátek ubytování (nástup zákazníka na ubytování) je zpravidla v sobotu od 15:00 do 16:00 hodin, není-li mezi zákazníkem a vlastníkem v konkrétním případě sjednán jiný okamžik začátku ubytování.

7.3 Na začátku ubytování bude vlastník čekat zákazníka v nemovitosti nebo na předem dohodnutém místě, kde zákazníkovi odevzdá klíče od nemovitosti. Jestliže zákazník nemůže převzít nemovitost od vlastníka včas, např. kvůli dopravní zácpě, z osobních důvodů apod., je povinen vlastníka o zpoždění okamžitě (ideálně předem) informovat. 

7.4 Vlastník je oprávněn požadovat po zákazníkovi před začátkem ubytování zaplacení vratné kauce za účelem vinkulace finančních prostředků pro případ poškození či zcizení nemovitosti, jejího vybavení či jakýchkoli jiných věcí ve vlastnictví vlastníka. Pokud zákazník nezpůsobí vlastníkovi žádnou újmu, vlastník vrátí kauci zákazníkovi při skončení ubytování. 

7.5 V případě nástupu na ubytování ve vyšším počtu osob, než je uvedeno v poukazu, má vlastník právo neposkytnout ubytování (nevpustit do nemovitosti či na pozemek okolo nemovitost) osobu neuvedenou v poukazu. Vlastník má rovněž právo odmítnout ubytování (vpuštění do nemovitosti či na pozemek okolo nemovitosti) domácího zvířete, pokud není uvedeno v poukazu. 

7.6 Zdarma bez nároku na jakékoli služby je možno ubytovat i nad kapacitu nemovitosti nebo počet osob v poukazu jedno dítě do 3 let, není-li v prezentaci nemovitosti na portálu uvedeno jinak. 

7.7 Zákazník se při předání nemovitosti řádně seznámí s nemovitostí a s pokyny vlastníka, případně s ubytovacím řádem vlastníka, které je po celou dobu pobytu povinen dodržovat. Zákazník je však povinen vždy dodržovat následující pravidla: (i) bez souhlasu vlastníka nestěhovat nábytek a jiné vybavení nemovitosti, (ii) při odchodu z nemovitosti vždy nemovitost zabezpečit proti neoprávněnému vstupu do nemovitosti (zejména nemovitost řádně zamknout), (iii) dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00 hodin, (iv) udržovat v nemovitosti a okolo ní pořádek a (v) odpadky odkládat na místo k tomu určené.

7.8 Zákazník odpovídá vlastníkovi za veškeré újmy, které vlastníkovi vzniknout v souvislosti s ubytováním. Zákazník odpovídá i za újmy, které vlastníkovi způsobí osoby ubytované v nemovitosti se zákazníkem, případně domácí zvířata, jakož i osoby, které zákazník do nemovitosti či na okolní pozemky vpustí. 

7.9 Dopravu na ubytování si zajišťuje zákazník sám. Popis příjezdové cesty k nemovitosti nebo GPS souřadnice nemovitosti jsou součástí poukazu.

7.10 Konec ubytování (vyklizení a předání nemovitosti zpět vlastníkovi) je zpravidla v sobotu do 10:00 hodin, není-li mezi zákazníkem a vlastníkem v konkrétním případě sjednán jiný okamžik konce ubytování. 

7.11 Zákazník je povinen předat nemovitost zpět vlastníkovi v původním stavu s přihlédnutí k běžnému opotřebení a s provedeným základním úklidem nemovitosti. 

7.12 Při předání nemovitosti zpět vlastníkovi proběhne vyúčtování kauce (byla-li poskytnuta) a platba poplatků, které nejsou součástí ceny ubytování. 

 

8 STORNOVACÍ PODMÍNKY

8.1 Zákazník má právo ubytování kdykoli zrušit i bez uvedení důvodu; musí tak učinit výhradně ověřitelným způsobem. Zrušení ubytování nastává okamžikem doručení písemného zrušení ubytování zprostředkovateli. 

8.2 Zákazník může požadovat, aby místo něj nastoupila na ubytování jiná osoba. V takovém případě zákazník ručí vlastníkovi za splnění všech povinností dle těchto podmínek a smlouvy o ubytování ze strany takové třetí osoby. 

8.3 Při zrušení ubytování je zákazník povinen zaplatit vlastníkovi následující storno poplatky:

8.3.1 V případě zrušení ubytování více než 64 dnů před začátkem ubytování, činí storno poplatek 20 % ceny ubytování. 

8.3.2 V případě zrušení ubytování mezi 64. a 41. dnem před začátkem ubytování, činí storno poplatek 30 % ceny ubytování. 

8.3.3 V případě zrušení ubytování mezi 40. a 21. dnem před začátkem ubytování, činí storno poplatek 50 % ceny ubytování. 

8.3.4 V případě zrušení ubytování mezi 20. a 15. dnem před začátkem ubytování, činí storno poplatek 80 % ceny ubytování. 

8.3.5 V případě zrušení ubytování méně než 14 dnů před začátkem ubytování anebo v případě, že zákazník na pobyt nenastoupí, činí storno poplatek 100 % ceny ubytování. 

8.4 Při zrušení ubytování je zákazník povinen vedle storno poplatku zaplatit zprostředkovateli také manipulační poplatek ve výši 800 Kč; to neplatní v případě dle odst. 8.3.5.

8.5 Součástí stornopoplatku je i odměna zprostředkovatele za zprostředkování ubytování.

8.6 Vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy snížené o storno poplatek a (případný) manipulační poplatek provede zprostředkovatel do 30 dnů ode dne zrušení ubytování anebo ode dne začátku ubytování, pokud zákazník na ubytování nenastoupí.

 

9 ZRUŠENÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

9.1 V případě, že k poskytnutí zprostředkovaného ubytování nedojde z důvodů vyšší moci, včetně jakýchkoli vládních či jiných opatření, která budou zakazovat ubytování (např. z důvodu pandemie), může zákazník požádat o bezplatnou změnu termínu ubytování (s ohledem na volné termíny vybrané nemovitosti), nebo požádat o zrušení zprostředkovaného ubytování. 

9.2 Požádá-li zákazník v případě vyšší moci o zrušení zprostředkovaného ubytování anebo k poskytnutí zprostředkování ubytování nedojde, budou zákazníkovi vráceny veškeré do té doby zaplacené částky (zálohy) na cenu ubytování snížené o poplatek zprostředkovatele za činnost související se zprostředkováním ubytování ve výši 20 % z celkové ceny ubytování.

 

10 REKLAMACE

10.1 Zprostředkování:

10.1.1 Zákazník bere na vědomí, že zprostředkovatel odpovídá toliko za řádné zprostředkování ubytování, resp. řádné plnění zprostředkovatelské smlouvy. 

10.1.2 Zprostředkovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou porušením povinností vlastníka vyplývajících ze smlouvy o ubytování. Zprostředkovatel negarantuje a neručí za řádné a včasné poskytnutí ubytování či splnění jakékoli jiné povinnosti vlastníka dle smlouvy o ubytování.  

10.1.3 Reklamaci zprostředkování lez uplatnit osobně v sídle zprostředkovatele nebo prostřednictvím písemné reklamace, kterou zákazník zašle zprostředkovateli emailem (viz odst. 1.1).

10.2 Ubytování:

10.2.1 Za řádné poskytnutí ubytování odpovídá výhradně vlastník.

10.2.2 Vlastník odpovídá zejména za technický a hygienický stav nemovitosti v souladu s platnými normami. Vlastník dále odpovídá za to, že nemovitost bude vybavena v souladu s vybavením nemovitosti uvedeným v prezentaci nemovitosti na portálu.

10.2.3 Veškeré nedostatky či vady ubytování je zákazník povinen reklamovat výhradně u vlastníka. 

10.2.4 V případě, že zákazník uplatní reklamaci ubytování u zprostředkovatele, zprostředkovatel obratem reklamaci předá vlastníkovi.

10.3 Práva z vadného plnění jsou upravena zejména v § 1914 a násl. občanského zákoníku. 

10.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co příslušný nedostatek či vadu zjistí. 

10.5 Zprostředkovatel ani vlastník nenesou žádnou odpovědnost v případě uzavření kulturních památek, stravovacích zařízení, obchodů, zastávek, letních či zimních sportovišť a jiných turistických míst a služeb v okolí nemovitosti. 

 

11 REFERENCE

11.1 Zákazníkům je umožněno po skončení ubytování napsat referenci na služby zprostředkovatele a vlastníka.

11.2 Vložením reference zákazník prohlašuje, že je autorem informací uvedených v referenci, je vlastníkem práv k veškerým textům a obrázkům, které vloží na portál a do své reference, a dává souhlas k jejich zveřejnění. 

11.3 Všechny údaje, které zákazník vloží do reference, musí být pravdivé. 

11.4 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zveřejňovat vybrané reference na svých webových stránkách, sociálních sítích a v jiných reklamních materiálech.

 

12 RUČENÍ, POJIŠTĚNÍ

12.1 Zprostředkovatel ani vlastník neručí za následky živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních nehod a jiných nepředvídatelných skutečností. Výlohy zákazníka vzniklé v těchto případech zprostředkovatel ani vlastník nenahrazuje; tyto nese výhradně zákazník sám.

12.2 Zprostředkovatel neručí ani neodpovídá za jakékoli újmy, které zákazník způsobí vlastníkovi (např. poškození či zničení nemovitosti, jejího vybavení apod.) anebo vlastník zákazníkovi (např. poškození či zničení věcí zákazníka v důsledku špatného stavu nemovitosti apod.). Takto vzniklé újmy musejí zákazník a vlastník vyřešit výhradně mezi sebou.

12.3 Zprostředkovatel doporučuje zákazníkům uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením ubytování, např. ze standardních důvodů jako jsou nemoc či úmrtí, hospitalizace nebo při nečekaných životních událostech jako je ztráta zaměstnání apod.

 

13 ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Vzájemné spory mezi zprostředkovatelem a zákazníkem jakož mezi zákazníkem a vlastníkem řeší obecné soudy.

13.2 Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

13.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s druhou stranou (zprostředkovatelem či vlastníkem). Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. 

13.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.5 Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu zprostředkovatel doporučuje zákazníkovi nejdříve využít kontakt dle odst. 1.1 k vyřešení nastalé situace. 

 

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. 

14.2 Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi bližší informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů kdykoli na požádání.

14.3 Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. Osobní údaje chrání zprostředkovatel v maximální možné míře pomocí moderních technologií. 

14.4 Zákazník zasláním objednávky pobytu uděluje zpracovatel souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely zprostředkovatele. 

14.5 Osobní údaje zákazníků jsou přístupné pouze zaměstnancům zprostředkovatele, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu softwaru zprostředkovatele (internetového portálu apod.). Zaměstnanci přicházející do styku s osobními údaji zákazníků jsou povinni zachovávat mlčenlivost o povaze a obsahu těchto údajů. Bez souhlasu zákazníka nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně, s výjimkou vlastníka vybrané nemovitosti. Jedinou výjimku tvoří zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje.

 

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portál (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící portál.

15.2 Zákazník není oprávněn při využívání portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

15.3 Zákazník bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu nebo v důsledku jejich užití této v rozporu s jejich určením. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem portálu nebo internetové sítě, dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

15.4 Zprostředkovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.5 Zákazník není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za zprostředkovatelem bez předchozího písemného souhlasu zprostředkovatele.

 

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1 Smlouvy a tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce, jsou archivovány a nejsou přístupné.

16.2 Pokud vztah související s užitím portálu nebo právní vztah založený některou ze smluv obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.3 Znění těchto podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby účinnosti předchozího znění podmínek.

16.4 Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

16.5 Tyto podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 10. 4. 2021.

10 000+

Zákazníků s námi jelo 2x a více

200+

Majitelů chalup je s námi přes 10 let

500+

Chat a chalup k pronájmu

98%

Zákazníků nás doporučuje