• 608 775 582
 • PO-PÁ: 8:00-18:00
 •  

Obchodní podmínky ZARS

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ

 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Dovolená hezky česky s.r.o., IČ: 077 97 788, se sídlem Jičínská 543, 742 58 Příbor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 77257, a společnosti ING. TUZA s.r.o., IČ: 278 10 071, se sídlem Jičínská 543, 742 58 Příbor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 52421 (dále jednotlivě jen „zprostředkovatel“ ), upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zprostředkováním přechodného nájmu nemovitostí (dále jen „ubytování“) – zejména rodinných domů, chat, chalup a ostatních rekreačních staveb – ve vlastnictví třetích osob (dále jen „majitelé“) mezi zprostředkovatelem a osobou, která má zájem o zprostředkování ubytování (dále jen „zákazník“), to vše prostřednictvím internetového portálu https://www.zars.cz (dále jen „internetový portál“).

 1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Zákazníkem vybraný objekt a termín ubytování v něm si zákazník může před objednáním rezervovat telefonicky nebo e-mailem u zprostředkovatele (kontakty na zprostředkovatele jsou uvedeny na internetovém portálu), a to maximálně na 3 pracovní dny.

Po dobu rezervace nebude zprostředkovatel nabízet ubytování v objektu v zákazníkem rezervovaném termínu dalším zájemcům o ubytování.

 1. OBJEDNÁNÍ UBYTOVÁNÍ

Ubytování je možné objednat na základě elektronické objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného v internetovém portálu.

Zákazník je povinen před odesláním objednávky seznámit se s obchodními podmínkami, přičemž odesláním objednávky bere tyto obchodní podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Obratem, nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky, zákazník obdrží „Potvrzení objednávky – výzva k zaplacení“ (dále jen „potvrzení objednávky“).

Smlouva o zprostředkování (dále jen „smlouva o zprostředkování“) mezi zprostředkovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy zákazník obdrží od zprostředkovatele potvrzení objednávky a provede platbu zálohy na cenu za zprostředkované ubytování (bez ohledu na výši platby).

Smlouva o zprostředkování je uzavřena mezi zákazníkem a zprostředkovatelem, který bude identifikován v potvrzení.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zprostředkování se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zejména § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Zaplacením jakékoli zálohy na cenu za zprostředkované ubytování zákazník výslovně souhlasí s tím, aby zprostředkování ubytování ze strany zprostředkovatele na základně uzavřené smlouvy o zprostředkování bylo provedeno před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy o zprostředkování. V takovém případě zákazník nemá dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo od smlouvy o zprostředkování odstoupit podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

 1. PLATBA CENY ZA UBYTOVÁNÍ

Zákazník je povinen zaplatit celkovou cenu za ubytování předem ve formě zálohy (dále jen „záloha“). Platbu zálohy na cenu za ubytování majiteli provádí zákazník prostřednictvím zprostředkovatele.

Při objednání ubytování ve lhůtě kratší než 50 dnů před začátkem ubytování je zákazník povinen zaplatit zálohu najednou a plné výši (tj. ve výši celkové ceny za ubytování).

Při objednání ubytování ve lhůtě delší než 50 dnů před začátkem ubytování lze platbu zálohy rozdělit na 2 stejné části tak, že první část zálohy ve výši 50 % je zákazník povinen zaplatit do 3 dnů po doručení potvrzení objednávky a druhou část zálohy ve výši zbývajících 50 % nejpozději 40 dnů před začátkem ubytování.

Termíny jednotlivých plateb zálohy jsou uvedeny v potvrzení objednávky.

V případě prodlení zákazníka má majitel právo objednané ubytování zrušit s tím, že v takovém případě je zákazník povinen zaplatit majiteli storno poplatky sjednané níže.

 1. POUKAZ K POBYTU, PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Po úhradě zálohy (v plné výši) obdrží zákazník poukaz k pobytu (dále jen „poukaz“), kterým se prokáže majiteli při nástupu na ubytování. Zákazník je povinen si pečlivě překontrolovat vystavený poukaz, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Práva, povinnosti a závazkové vztahy vzniklé mezi zákazníkem a majitelem ohledně zprostředkovaného ubytování se řídí individuálními smluvními podmínkami sjednanými mezi zákazníkem a majitelem, a nejsou-li takové individuální smluvní podmínky sjednány, řídí se obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zákazník je však vždy povinen dodržovat minimálně následující podmínky.

V případě nástupu na ubytování ve vyšším počtu osob, než je uvedeno v poukazu, má majitel právo neubytovat osobu neuvedenou v poukazu. Majitel má rovněž právo odmítnout účast domácího zvířete, pokud není uvedeno v poukazu.

Nástupy na ubytování jsou zpravidla v sobotu od 15:00 do 16:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Majitel nebo jím pověřená osoba čeká v rekreačním objektu nebo na předem dohodnutém místě a odevzdá klíče od objektu. Jestliže zákazník nemůže převzít objekt dle ujednání, např. kvůli dopravní zácpě, z osobních důvodů apod., je nutno informovat majitele nebo pověřenou osobu o zpoždění.

Zákazník se při předání řádně seznámí s objektem a s pokyny majitele a případně s ubytovacím řádem majitele, který je povinen dodržovat.

Pokud je u objektu požadována kauce, je tato splatná při nástupu na ubytování. Majitel má právo vyžádat si od zákazníka při nástupu na ubytování složení přiměřené kauce za účelem vinkulace finančních prostředků pro případ poškození, zcizení zařízení objektu. Kauce je vratná při řádném ukončení ubytování.

Ukončení týdenního ubytování je obvykle v sobotu do 10.00 hodin, v případě kratšího ubytování dle dohody s majitelem. Zákazník je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem. Při předání objektu proběhne vyúčtování kauce a platba poplatků hrazených na místě.

Pobyt zákazníka a s ním ubytovaných osob v objektu se řídí výhradně pokyny majitele, jemuž je zákazník odpovědný i za případné škody.

Na internetovém portále jsou u popisu objektu vždy uvedeny orientační vzdálenosti a informace k možnosti trávení volného času.

Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost v případě uzavření kulturních památek, stravovacích zařízení, obchodů, zastávek, letních či zimních sportovišť a jiných turistických míst a služeb.

Zprostředkovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou porušením povinností majitele vyplývajících ze závazkového vztahu vzniklého mezi majitelem a zákazníkem ohledně ubytování. Zprostředkovatel negarantuje a neručí za řádné a včasné poskytnutí zprostředkovaného ubytování či splnění jakékoli jiné povinnosti ze závazkového vztahu vzniklého mezi zákazníkem a majitelem.

Pro upřesňující informace ohledně příjezdu a vybavení objektu zprostředkovatel doporučuje zákazníkovi kontaktovat majitele cca týden před nástupem na ubytování.

Dopravu na ubytování si zajišťuje zákazník sám. Popis příjezdové cesty k objektu nebo GPS souřadnice objektu jsou součástí poukazu.

 1. ZMĚNY PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ

Změny ze strany majitele

Je-li majitel nucen změnit podstatně podmínky ubytování (tj. zvýšení ceny o více než 10 %, změna termínu ubytování, změna místa ubytování), je povinen to neprodleně oznámit zákazníkovi. Zákazník má právo v takovém případě odstoupit od ubytování bez storno poplatků, nebo změny akceptovat.

Za podstatné změny se nepovažuje zvýšení ceny do 10 %, nebo změna ubytovacího zařízení ve stejném místě a stejné nebo vyšší kvality.

Změny ze strany zákazníka

Změny po vystavení poukazu jsou možné jen se souhlasem majitele (změna počtu osob, domácí zvíře, změna jména objednavatele aj.). Za tyto změny si může zprostředkovatel může účtovat manipulační poplatek.

 1. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo ubytování kdykoli zrušit; musí tak učinit výhradně ověřitelným způsobem. Zrušení objednávky nastává okamžikem doručení písemného zrušení ubytování zprostředkovateli.

Zákazník může požadovat, aby místo něj nastoupila na ubytování jiná osoba. V takovém případě zákazník zároveň ručí majiteli za splnění všech povinností touto třetí osobou.

Při zrušení ubytování má majitel prostřednictvím zprostředkovatele právo účtovat zákazníkovi stornopoplatky, a to:

 1. do 65 dnů přede dnem nástupu na ubytování = 20 % z celkové ceny ubytování

 2. od 64 dnů do 41 dnů přede dnem nástupu na ubytování = 30 % z celkové ceny ubytování

 3. od 40 do 15 dnů přede dnem nástupu na ubytování = 50 % z celkové ceny ubytování

 4. od 14 dnů a méně přede dnem nástupem nebo při nedostavení se na ubytování = 100 % z celkové ceny ubytování.

Vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy snížené o storno poplatky provede zprostředkovatel do 30 dnů od doručení oznámení o zrušení ubytování anebo ode dne nástupu na ubytování, pokud zákazník na ubytování nenastoupí.

 1. ZRUŠENÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

V případě, že k poskytnutí zprostředkovaného ubytování nedojde z důvodů vyšší moci, včetně jakýchkoli vládních či jiných opatření, která budou zakazovat ubytování (či krátkodobé nájmy nemovitostí), může zákazník požádat o bezplatnou změnu termínu ubytování (s ohledem na volné termíny vybraného objektu), nebo požádat o zrušení zprostředkovaného ubytování.

Požádá-li v takovém případě zákazník o zrušení zprostředkovaného ubytování anebo k poskytnutí ubytování nedojde, budou zákazníkovi vráceny veškeré do té doby zaplacené částky (zálohy) na cenu zprostředkovaného ubytování snížené o rezervační poplatek zprostředkovatele za činnost související se zprostředkováním ubytování ve výši 20 % z celkové ceny za zprostředkované ubytování.

 1. REKLAMACE

Zákazník má právo na reklamaci, pokud ubytování nebude poskytnuto v plném rozsahu nebo kvalitě.

Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele.

Reklamaci ubytování může zákazník uplatnit pouze u majitele (či jím pověřené osoby).

Majitel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s platnými normami. Majitel dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb, jak je uvedeno v internetové prezentaci jeho objektu na internetovém portále.

Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady v objektu neprodleně oznámit majiteli (či jím pověřené osobě), aby mohla být učiněna jejich náprava.

Pokud se nedostatky a závady opravňující zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči majiteli přímo na místě kupříkladu formou slev.

 1. RECENZE

Zákazníkům je umožněno po pobytu vložit na internetový portál recenzi objektu.

Vložením recenze zákazník prohlašuje, že je autorem informací uvedeným v recenzi, je vlastníkem práv k veškerým textům a obrázkům, které vloží na internetovým portál a do své recenze a dává souhlas k jejich zveřejnění.

Všechny údaje, které zákazníci vloží do recenze, musí být pravdivé a nezavádějící. Není povoleno používat vulgarismy, hanlivá a jiná urážlivá slova. Je zakázáno vkládat pomlouvačné recenze bez jakékoliv informační hodnoty. Je možné vkládat pouze konstruktivní hodnocení.

Majitel a zprostředkovatel mají právo na recenzi reagovat.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo smazat jakoukoli recenzi, která nesplňuje výše uvedené.

 1. RUČENÍ, POJIŠTĚNÍ

Zprostředkovatel ani majitel neručí za následky živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnnostních podmínek, dopravních nehod a jiných nepředvídatelných jevů a stavů. Výlohy vzniklé z těchto případů zprostředkovatel ani majitel nehradí.

Zprostředkovatel doporučuje zákazníkům uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zprostředkovatel pracuje s osobními údaji zákazníků v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. Osobní data chrání zprostředkovatel v maximální možné míře pomocí moderních technologií.

Zákazník zasláním objednávky pobytu uděluje zprostředkovateli souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

Osobní údaje zákazníků jsou přístupné pouze zprostředkovateli a pracovníkům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu softwaru zprostředkovatele (internetového portálu apod.). Pracovníci přicházející do styku s osobními údaji zákazníků jsou povinni zachovávat mlčenlivost o povaze a obsahu těchto údajů. Bez souhlasu zákazníků nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně, s výjimkou majitele objednaného objektu. Jedinou výjimku tvoří zákonná povinnost předat některému státnímu orgánu evidované údaje.

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zákazník uzavřením smlouvy o zprostředkování potvrzuje, že tyto obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy o zprostředkování, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi zprostředkovatelem a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednavatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu zprostředkovatel doporučuje zákazníkovi nejdříve využít kontakt info-zars@email.cz k vyřešení nastalé situace.

Smlouva o zprostředkování je uzavírána v českém jazyce.

Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky platí od 15. 1. 2021.

2500

Zákazníků s námi jelo 3x a více

120

Majitelů chalup je s námi přes 20 let

450+

Chat a chalup k pronájmu

98%

Zákazníků nás doporučuje