Oblíbené chaty (0)

Obchodní podmínky ZARS

OBCHODNÍ PODMÍNKY

V objektech k pronajmutí obsažených v nabídce je poskytována služba zprostředkování ubytování zákazníků v objektech majitelů. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi cestovní agenturou ZARS - Ing.Tuza s.r.o, cestovní agenturou Ing.Naděžda Tuzová (dále jen "CA ZARS"), majiteli rekreačních objektů poskytujících ubytování (dále jen "majitel") a účastníky pobytů (dále jen "zákazník").

I. Definice pojmů
Zákazníkem se rozumí třetí fyzické osoby (rekreanti), kteří jsou ubytováni v objektech majitelů.
Objednavatelem se rozumí zákazník, který podává objednávku jménem svým a spolucestujících.
Objekty majitele se rozumí chaty, chalupy, objekty bydlení, ve kterých se poskytuje ubytování zákazníkům.

II. Objednávka pobytu
Objekt si zákazník může rezervovat telefonicky, písemně nebo e-mailem v CA ZARS nebo u některého ze smluvních prodejců CA ZARS, a to na maximálně tři pracovní dny. V této lhůtě musí objednavatel elektronickou formou, faxem nebo písemně odeslat objednávku pobytu. Objednavatel je povinen seznámit se s obchodními podmínkami a odesláním objednávky bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi, a to i jménem spolucestujících osob. Objednavatel obratem (nejdéle do tří pracovních dnů) obdrží „Potvrzení objednávky - výzvu k zaplacení". Smluvní vztah mezi CA ZARS a objednavatelem nabývá platnosti úhradou smluvní zálohy nebo celé platby (připsáním na bankovní účet nebo adresu CA ZARS).

III. Úhrada
a) Úhradu za pobyt provádí objednavatel prostřednictvím CA ZARS. Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 50 dnů před nástupem se platí celá částka za služby najednou. Ve lhůtě delší než 50 dnů před nástupem lze platbu rozdělit na dvě stejné části tak, aby první část byla uhrazena do týdne po potvrzení objednávky a druhá část nejpozději 40 dnů před nástupem. Platby je možno provádět bezhotovostně, poštovní složenkou nebo v hotovosti.
b) Termíny plateb jsou uvedeny v „Potvrzení objednávky - výzvě k zaplacení". V případě nedodržení termínu splatnosti má CA ZARS právo službu neposkytnout a objednavatel je povinen uhradit stornovací poplatky.
Objednavatel podáním objednávky výslovně souhlasí se skutečností, že pokud pobyt zajišťuje smluvní prodejce, bude vrácení uhrazené zálohy, doplatku, případně částky jednorázově uhrazené za pobyt v případě zrušení pobytu z důvodu nezaplacení částky za pobyt mezi CA ZARS a smluvním prodejcem vymáhat od smluvního prodejce, kterému pobyt uhradil. Klient se výslovně vzdává podáním objednávky vymáhání shora uvedených plateb za podmínek viz shora od CA ZARS.

IV. Poukaz k pobytu, ubytování
a) Po úhradě pobytu v plné výši obdrží objednavatel poukaz k pobytu (dále jen poukaz), kterým se prokáže majiteli objektu při nástupu. Objednavatel je povinen si pečlivě překontrolovat vystavený poukaz, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
b) V případě nástupu ve vyšším počtu osob, než je uvedeno v poukazu, má majitel objektu právo neubytovat osobu neuvedenou v poukazu. Majitel objektu má rovněž právo odmítnout účast domácího zvířete, pokud není uvedeno v poukazu.
c) Nástupy jsou zpravidla v sobotu od 15.00 do 16.00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Majitel nebo jím pověřená osoba čeká v rekr. objektu nebo na předem dohodnutém místě a odevzdá klíče od objektu. Jestliže objednavatel nemůže převzít objekt dle ujednání, např. kvůli dopravní zácpě, z osobních důvodů apod., je nutno informovat majitele objektu nebo pověřenou osobu o zpoždění. Objednavatel se při předání řádně seznámí s objektem a s pokyny majitele. Pokud je u objektu požadována kauce, je tato splatná při nástupu. Majitel objektu má právo vyžádat si od zákazníka při nástupu na pobyt složení přiměřené kauce za účelem vinkulace finančních prostředků pro případ poškození, zcizení zařízení objektu. Kauce je vratná při řádném ukončení pobytu.
d) Ukončení je obvykle v sobotu do 10.00 hodin. Objednavatel je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem. Při předání objektu proběhne vyúčtování kauce a platba poplatků hrazených na místě.
e) Pobyt klientů v objektu se řídí výhradně pokyny majitele objektu, jemuž je objednavatel odpovědný i za případné škody.
f) V katalogu nebo v internetové aplikaci jsou u popisu objektu vždy uvedeny informace o možnosti trávení volného času (sportovní aktivity, tipy na výlet) aktuální ke dni vydání katalogu. CA ZARS nenese žádnou odpovědnost v případě uzavření kulturních památek, stravovacích zařízení, obchodů, letních či zimních sportovišť a jiných turistických míst a služeb.
g) Pro upřesňující informace ohledně příjezdu, povlečení, vybavení objektu, zda je voda v objektu pitná či užitková apod., doporučuje CA ZARS objednavateli kontaktovat přímo majitele objektu.
h) Dopravu na pobytové místo si zajišťuje objednavatel sám, popis příjezdové cesty k objektu je součástí poukazu.

V. Změny
a) Změny ze strany CA ZARS
Je-li CA ZARS nucena změnit podstatně podmínky ubytování (tj. zvýšení ceny o více než 10%, změna termínu, změna místa ubytování), je povinna to neprodleně oznámit objednavateli. Objednavatel má právo odstoupit od objednávky bez storno poplatků, nebo změny akceptovat. Za podstatné změny se nepovažuje zvýšení ceny do 10%, nebo změna ubytovacího zařízení ve stejném místě a stejné nebo vyšší kvality.
b) Změny ze strany objednavatele
Změny po vystavení poukazu jsou možné jen se souhlasem CA ZARS (změna počtu osob, domácí zvíře, změna jména objednavatele aj.), CA ZARS účtuje manipulační poplatek.

VI. Stornovací podmínky
a) Objednavatel má právo objednávku zrušit. Musí tak učinit výhradně ověřitelným způsobem. Zrušení objednávky nastává okamžikem doručení do CA ZARS.
b) Objednavatel může požadovat, aby místo něj nastoupila na ubytování třetí osoba, zároveň ručí CA ZARS za splnění všech povinností touto třetí osobou.
c) Při zrušení objednaného ubytování má CA ZARS právo účtovat objednavateli stornopoplatky a to:
1) do 41 dnů před nástupem ...10% z celkové ceny pobytu
2) od 40 do 11 dnů před nástupem ...50% z celkové ceny pobytu
3) od 10 do 4 dnů před nástupem ...80% z celkové ceny pobytu
4) od 3 dnů a méně před nástupem ...100% z celkové ceny pobytu
d) Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o stornopoplatky provede CA ZARS do 30 dnů od doručení oznámení o stornu.

VII. Reklamace
Zákazník má právo na reklamaci, pokud objednané služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u majitele nebo u pověřené osoby v místě pobytu.
Majitel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb, jak je uvedeno v nabídkovém katalogu.
Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady neprodleně oznámit majiteli objektu (pověřené osobě), aby mohla být učiněna jejich náprava.
Pokud se nedostatky a závady opravňující zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči majiteli přímo na místě kupříkladu formou slev.
Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u CA ZARS.

VIII. Recenze
Zákazníkům je umožněno po pobytu vložit na portál ZARS recenzi. Vložením recenze zákazník prohlašuje, že je autorem těchto informací, je vlastníkem práv k veškerým textům a obrázkům, které vloží na portál a dává souhlas k jejich zveřejnění. Všechny údaje, které zákazníci vloží do recenze, musí být pravdivé a nezavádějící. Není povoleno používat vulgarismy, hanlivá a jiná urážlivá slova. Je zakázáno vkládat pomlouvačné recenze bez jakékoliv informační hodnoty. Je možné vkládat pouze konstruktivní hodnocení. Majitel a ZARS mají právo na recenzi reagovat. ZARS si vyhrazuje právo smazat recenzi, která nesplňuje výše uvedené.

IX. Ručení, pojištění
CA ZARS neručí za následky živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnnostních podmínek, dopravních nehod a jiných nepředvídatelných jevů a stavů. Výlohy vzniklé z těchto případů CA ZARS nehradí.
Zajištění pobytu v objektu ze sdružené nabídky CA ZARS není zájezdem dle zák. 159/1999sb. Doporučujeme zákazníkům uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

X. Závěrečná ustanovení
a) Objednavatel podáním objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky přečetl, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje.
b) Tyto obchodní podmínky platí od 7.10.2010 a nahrazují všechny předešlé podmínky CA ZARS.